divendres, 10 de juliol de 2015

Ni el 2025!!! Inquietants previsions sobre ocupació i perfils professionals a Espanya.

Més que cap a taxes raonables de contractació indefinida, sembla que serà l’estigma de l’atur el que s’encamina cap una elevada cota indefinida. O com a mínim això és el que es desprèn del darrer informe del CEDEFOP, el portal de referència europeu de la formació professional que ha publicat les previsions de del mercat de treball i necessitats formatives a Europa en l’horitzó 2025[1]. Pel que fa a Espanya el resum no deixa de ser inquietant:

  • Els sector serveis –transport, distribució, logística, i sobretot, turisme i restauració- seran els que crearan més ocupació.
  • Aquest sector, i concretament treballadors de serveis i vendes (service and sales workers) suposaran més del 25% de la nova ocupació
  • I molta atenció: l’ocupació creixerà, però no s’assoliran els nivells precrisi!

Sembla doncs que si no es produeix un gir substancial, la ressaca de la bombolla immobiliària s’arrossegarà gairebé 20 anys!

Es tracta d’unes prediccions força inquietants, sens dubte, però d’aquest document se’n desprenen altres motius de preocupació. Per una banda, sembla que les oportunitats d’ocupació es concentraran en perfils professionals d’alta i mitjana qualificació, mentre que els de baixa qualificació seran pocs i correspondran bàsicament a necessitats de reemplaçament de treballadors jubilats i no pas d’ocupació de nova creació: I en relació amb això, el problema és que a Espanya el percentatge de treballadors amb baixos nivells de qualificació continuarà sent molt elevat, molt per sobre de la mitjana europea.
Amb la qual cosa, s’albira la perpetuació del desencaix actual entre necessitats formatives i perfils de qualificació que presenta el mercat laboral estatal. En definitiva, i en resum: formació, formació i formació (professional).[1]  CEDEFOP, Skills Forecast Country Reports. http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/spain-skills-forecasts-2025